Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

VANDEWOUW zakelijke advocatuur

ALGEMENE VOORWAARDEN en klachten- en geschillenregeling VANDEWOUW Zakelijke Advocatuur

Op deze overeenkomst zijn onderstaande algemene voorwaarden van VANDEWOUW Zakelijke Advocatuur van toepassing. Van deze voorwaarden maakt onderdeel uit een beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag waarop de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Artikel 1: VANDEWOUW ZAKELIJKE ADVOCATUUR B.V.
1.1. De besloten vennootschap VANDEWOUW Zakelijke Advocatuur BV, (‘de BV’), is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de advocaten- en (juridische) mediation praktijk uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin.

Artikel 2: DE OVEREENKOMST
2.1. Een opdracht komt tot stand met de BV als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID
3.1. Iedere aansprakelijkheid van de BV dan wel van haar aandeelhouders (haar bestuurders inbegrepen) is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van de BV wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. De inhoud en de voorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering overtreffen de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis toegezonden.

3.2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
4.1. De opdrachtgever vrijwaart de B.V. tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de BV ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
4.2. Betaling van declaraties van de BV dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling van de factu(u)r(en) (en/of voorschotnota) is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele betaling van de factuur de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De BV is dan gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot dat aan de betalingsverplichtingen geheel is voldaan.

Artikel 5: INSCHAKELING VAN DERDEN
5.1. De keuze van de door de BV in te schakelen derde zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.
5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat de BV er vanuit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheids- beperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: TARIEVEN
6.1. De BV heeft het recht het door haar gehanteerde basisuurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen de vennootschap enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

Artikel 7: DIVERSE ONDERWERPEN
7.1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van de hiervoor bedoelde BV, de bestuurders van de besloten beroepsvennootschappen en voor de B.V. werkzame personen.
7.2. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de BV is Nederlands recht van toepassing.
7.3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch als zijnde de plaats waar de BV is gevestigd.

7.4. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

Klachten en geschillenregeling
Geschillen die zijn gerezen c.q. rijzen over (de kwaliteit van) onze dienstverlening of de hoogte van onze declaratie(s) zijn onderworpen aan de volgende interne klachten- en geschillenregeling die vindbaar zijn onder de volgende link: klachtenregeling VANDEWOUW Zakelijke Advocatuur.