Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

VANDEWOUW zakelijke advocatuur

ALGEMENE VOORWAARDEN en klachten- en geschillenregeling Advocatenkantoor Van de Wouw B.V.
(handelsnaam VANDEWOUW Zakelijke Advocatuur)

Op deze overeenkomst zijn onderstaande algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Van de Wouw B.V. van toepassing. Van deze voorwaarden maakt onderdeel uit een beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Artikel 1: ADVOCATENKANTOOR VAN DE WOUW B.V.
1.1. De besloten vennootschap Advocatenkantoor Van de Wouw (‘de BV’) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de advocaten- en (juridische) mediation praktijk uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. De BV hanteert de handelsnaam VANDEWOUW Zakelijke Advocatuur.

Artikel 2: DE OVEREENKOMST
2.1. Een opdracht komt tot stand met de BV als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID
3.1. Iedere aansprakelijkheid van de BV dan wel van haar aandeelhouders (haar bestuurders inbegrepen) is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van de BV wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. De inhoud en de voorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering overtreffen de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis toegezonden.
3.2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
4.1. De opdrachtgever vrijwaart de B.V. tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de BV ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
4.2. Betaling van declaraties van de BV dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij niet- tijdige betaling van de factu(u)r(en) (en/of voorschotnota) is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele betaling van de factuur de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De BV is dan gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot dat aan de betalingsverplichtingen geheel is voldaan.

Artikel 5: INSCHAKELING VAN DERDEN
5.1. De keuze van de door de BV in te schakelen derde zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.
5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat de BV er vanuit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: TARIEVEN
6.1. De BV heeft het recht het door haar gehanteerde basisuurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. De opdrachtgever het in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: DIVERSE ONDERWERPEN
7.1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van de hiervoor bedoelde BV, de bestuurders van de besloten beroepsvennootschappen en voor de B.V. werkzame personen.
7.2. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de BV is Nederlands recht van toepassing.
7.3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch als zijnde de plaats waar de BV is gevestigd.

Klachten en geschillenregeling
Geschillen die zijn gerezen c.q. rijzen over (de kwaliteit van) onze dienstverlening of de hoogte van onze declaratie(s) zijn onderworpen aan de volgende interne klachten- en geschillenregeling:
1. Op onze dienstverlening is de Geschillenregeling Advocatuur niet van toepassing. Uitsluitend onze interne klachten- en geschillenregeling wordt toegepast.
2. Klachten over de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie kunnen worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van de BV.
3. Klachten dienen schriftelijk en onder opgave van redenen te worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris binnen een termijn van drie maanden na het moment waarop klager kennis heeft gekregen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.
4. De klachtenfunctionaris neemt de klacht onmiddellijk in behandeling en bevestigt dat schriftelijk binnen 14 dagen na de datum waarop de klacht is binnengekomen. Zo nodig verzoekt de klachtenfunctionaris om nadere (schriftelijke of mondelinge) inlichtingen of een nadere toelichting.
5. Onmiddellijk nadat de klacht en/of de nadere toelichting hem heeft bereikt treedt de klachtenfunctionaris in contact met de behandelende advocaat en verzoekt hem om een reactie op de klacht.
6. Indien daartoe aanleiding bestaat belegt de klachtenfunctionaris een bespreking ten kantore van de BV waarbij klager en de behandelende advocaat in de gelegenheid worden gesteld tot hoor en wederhoor.
7. De klachtenfunctionaris neemt – al dan niet na toepassing van hoor en wederhoor – een beslissing omtrent de klacht die zoveel mogelijk gericht zal zijn op het wegnemen van de (oorzaken van) de klacht. Hij doet daartoe in die gevallen die zich daartoe lenen een schriftelijk voorstel aan de klager en stelt hem in de gelegenheid daarop schriftelijk te reageren.
8. Het streven van de BV is er steeds op gericht om de afhandeling van een klacht met de grootst mogelijke voortvarendheid en zorgvuldigheid af te ronden. Indien een klacht niet door een dergelijke afhandeling kan worden tenietgedaan staat het de klager vrij de normale rechtsmiddelen te bewandelen. Ook op deze klachten- en geschillenregeling zijn de algemene voorwaarden van toepassing.